Biologické filtry skvěle splní svou funkci zejména u objektů s nepravidelnou produkcí odpadní vody. Pro vyšší účinnost čištění kombinujte biologický filtr s čističkou odpadních vod nebo tříkomorovým septikem.

Pak můžete přečištěnou vodu vypouštět dle místních podmínek do vodoteče, dešťové kanalizace, zachytávat do jímky a využívat v době vegetace pro zavlažování, příp. na základě povolení odvádět do vsakovací studny, tunelů nebo drenáže.

Biologický filtr vyrábíme jako samonosné plastové nádrže, tudíž nevyžadují obetonování a jejich usazení do terénu je snazší.

Číst více

39.918 vč. DPH
32.990 bez DPH

Popis

Biologické filtry skvěle splní svou funkci zejména u objektů s nepravidelnou produkcí odpadní vody. Pro vyšší účinnost čištění kombinujte biologický filtr s čističkou odpadních vod nebo tříkomorovým septikem.

Pak můžete přečištěnou vodu vypouštět dle místních podmínek do vodoteče, dešťové kanalizace, zachytávat do jímky a využívat v době vegetace pro zavlažování, příp. na základě povolení odvádět do vsakovací studny, tunelů nebo drenáže.

Biologický filtr vyrábíme jako samonosné plastové nádrže, tudíž nevyžadují obetonování a jejich usazení do terénu je snazší.

Jednou za 6 měsíců pak doporučujeme filtr zkontrolovat a kalovým čerpadlem případně odčerpat biomasu zpět do ČOV nebo septiku.

Postup usazení biologického filtru

Pro usazení biologického filtru do země proveďte stavební jámu, která bude mít průměr o 20cm větší než průměr nádrže a hluboká v závislosti na hloubce přívodního potrubí. Dno jámy vybetonujte do roviny, minimální tloušťka je 10 cm.

Nádrž usaďte do jámy a za postupného napouštění vodou se provádí postupný, rovnoměrný obsyp a zásyp po obvodu nádrže, a to pískem, nebo vytěženou zeminou o menší zrnitosti. V případě vysoké hladiny spodní vody je nutné nádrž obetonovat. Tento postup s námi vždy prosím konzultujte. Biologický filtr je uzavřen pochozím poklopem.

Základní provedení nádrží není pojezdné, proto dodržujte odstup od kraje nádrží, a to minimálně 1,5 m od pojížděné plochy nebo komunikace. Pojezdné provedení s námi konzultujte.

Výhody biologických filtrů:

  • minimální nároky na prostor,
  • možnost trvalého či přerušovaného provozu,
  • snadná a rychlá instalace,
  • minimální náklady na provoz,
  • jednoduchá obsluha a údržba.